Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

–безоплатна дошкільна освіта;

–безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

–захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

–захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

–здоровий спосіб життя;

–безоплатне медичне обслуговування;

–інші права, передбачені чинним законодавством України.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

–вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

–обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

–звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

–захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

–інші права, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

–забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

–своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ №10 у встановленому порядку;

–своєчасно повідомляти ДНЗ № 10 про можливість відсутності або хворобу дитини;

–слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

–поважати гідність дитини;

–виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

–виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

–інші обов’язки, що передбачені законодавством України.